MERCAT DE ROSES I LLIBRES Sant Jordi 2013 en Banyoles

BASES QUE REGIRAN LA INSTAL LACIÓ DE PARADES PER LA FESTA DE

SANT JORDI – 2013MERCAT DE ROSES I LLIBRES

1. Situació
1.1. Plaça Major de Banyoles.2. Calendari i horari
2.1. Dimarts, 23 d’abril de 2013.

2.2. Les parades es poden muntar de 8 a 9 del matí.3. Inscripcions i permisos de parada
3.1. Per poder participar en la fira caldrà omplir una sol=licitud segons el model

normalitzat al Registre General d’Entrada de l’Ajuntament de Banyoles

(planta baixa), en horari d’atenció al públic, de 9 a 19 hores.

3.2. Període d’inscripcions:

del dilluns 11 de març al dijous 11 d’abril de


2013

, ambdós inclosos. Fora d’aquest termini no s’acceptarà cap sol=licitud.


3.3. L’Ajuntament es reserva el dret a excloure el sol=licitant el mateix dia de la

fira si el producte que ven no és l’autoritzat per aquesta Corporació.4. Parades
4.1. Cada sol=licitant haurà de portar la seva pròpia parada.

4.2. L’amplada màxima de cada parada és de 6 metres.5. Objectes que es podran vendre
5.1. Les parades estan autoritzades a vendre únicament llibres i roses.

5.2. En el cas que alguna entitat o associació sense afany de lucre demani

explícitament en la seva instància l’autorització per poder vendre algun altre

article, l’Ajuntament de Banyoles en farà la valoració pertinent.6. Ubicació de les parades
6.1. La distribució de les parades no resta condicionada en cap cas pel dia

d’entrada de la sol=licitud.

6.2. L’Ajuntament de Banyoles, una vegada aprovades les sol=licituds per l’òrgan

competent, notificarà als interessats/des la localització exacta de la seva

parada.6.3.

L’organització es reserva el dret a modificar i/o redistribuir els espais


assignats, en cas que a darrera hora hi hagi una baixa.

Bases aprovades segons el decret d’alcaldia núm. 2013.601, en data de 5 de març de 2013.Author: Mercados medievales en la RED